صفحه اصلي رژیم غذایی بدون گلوتن

نظام ثبت بیماران سیلیاکی

نکته ها

خويشاوندان درجه اول بيمار سیلياكي بايد تحت بررسي‌هاي سرولوژيك باشند و يك متخصص گوارش بايد اعضاء خانواده با تست خون مثبت را ارزيابي نمايد. اندوسكوپي گوارشي فوقاني با نمونه برداري روده‌اي استانداردی براي تشخيص مي‌باشد.
براي اين بيماران، با نتايج سرولوژي سیلياك منفي،‌ آزمايشات ژنتيكي ممكنست در پيگيري مد نظر باشند و نياز به تكرار آزمايش سرولوژي سیلياك نمي‌باشد.
مقدمه PDF پرینت ایمیل

اگر فرزند شما به عنوان بيمار سیلياكی تشخيص داده شده است، ممكنست احساس سردرگمي داشته باشید. از سوي ديگر، هيچكس دوست ندارد كه بشنود فرزندش به هر گونه بيماري ای مبتلا مي‌باشد. به هر حال، بايد پاسخي براي مشكلات فرزندتان داشته باشيد. همچنين اگر بدانيد كه بيماري سیلياك يك اختلال قابل درمان است و آسيب روده ناشي از بيماري سیلياك قابل برگشت است و ديگر اينكه درمان شامل تزريق، قرص يا جراحي نمي‌شود، ممكنست احساس بهتري پيدا كنيد ولی  ممكنست در مورد اينكه چگونه بايد مراحل بهبودی را آغاز نماييد احساس سردرگمي، دست پاچگي و نااطميناني ، داشته باشيد. بعد از دريافت توصيه غذايي، برخي والدين مستقيماً به مغازه بقالي جهت ذخيره محصولات غذايي بدون گلوتن  مي‌روند. ممكنست ساعتها زمان سپري نمايند، اما فقط با يك بسته كوچك از خواربار و بدون هيچ ايده‌اي كه براي شام چه صرف شود، مغازه را ترك ‌كنند.
اين مطلب، يك راهنماي اوليه است كه به شما در روزهاي زندگي بدون گلوتن كمك مي‌کند و براي كمك به شما و خانواده شما جهت غلبه بر احساس استرس طراحي شده است.
مهمترين و اولین قدم همكاري با پزشك و متخصص رژيم غذايي ماهر مي‌باشد كه رژيم بدون گلوتن و ساير مواد مغذي لازم براي فرزندتان را مدنظر دارد. متخصص رژيم غذايي قادر است جهت تماس با گروه‌هاي حمايت محلي و معرفي وب‌سايت‌ها و فروشگاههاي داراي مواد غذايي بدون گلوتن به شما كمك نمايند.